NJB.nl

De realisatie van de vernieuwde website van het Nederlands Juristenblad, waarbij de websites njb.nl en njblog.nl in een platform zijn geïntegreerd. Door middel van deze website worden juristen op de hoogte gehouden van alle relevante actuele juridische ontwikkelingen en discussies. De website is volledig responsive, waarmee deze klaar is voor de toekomst! Tijdens mijn stage bij Liones heb ik mee geholpen met het ontwerpen van het nieuwe design van deze website, de realisatie en bouw is door mijn collega’s gedaan. Links is een afbeelding te zien van hoe de website eruit zag, en rechts is de website zoals die er nu uit ziet na het herontwerpen.
NJB voor herontwerpNJB redesign

 

 

You may also like...